Andreas Slominski
XYT
08.12.2013–22.04.2014

Installation View
Andreas Slominski
XYT

Installation View
Andreas Slominski
XYT

Installation View
Andreas Slominski
XYT

Installation View
Andreas Slominski
XYT

Installation View
Andreas Slominski
XYT

Installation View
Andreas Slominski
XYT

Installation View
Andreas Slominski
XYT

Installation View
Andreas Slominski
XYT

Installation View
Andreas Slominski
XYT

Installation View
Andreas Slominski
XYT

Installation View
Andreas Slominski
XYT

Installation View
Andreas Slominski
XYT

Installation View
Andreas Slominski
XYT